Cacanka’s promises

Cacanka’s promises


Cacanka’s promises

Individual exhibition at the “Pokojowo” design studio in Kielce, Poland

25.11.2022